Opzeggen van het Lidmaatschap

Beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst met de NWCF
kan alleen met het daarvoor bestemde beëindigingsformulier.

Dit formulier kan alleen ingevuld worden bij de leraar op de les.

Niet per telefoon, email, mondeling of per post. Alleen volledig ingevulde formulieren
voorzien van een handtekening van een leraar worden in behandeling genomen.

Opzegging dient minimaal één maand voor het verstrijken van de expiratiedatum
door de leerling zelf (ouder/voogd bij minderjarigen) te geschieden.